OUI, MADEMOISELLE

Written by Annamária ©

OUI, MADEMOISELLE 2010-2014 · SELFKATALOG 2012-2017
27 July 2010

A nude woman on my wrist

Three accessories which I wear nowadays. There's a ring in my neck with its own story and I haven't take it off since a year now, later I gonna show it. Here are two watches and a bracelet, which are special in their design and in my heart, too.
Három kiegészítő, amit mostanában hordok. Van egy gyűrű a nyakamban, aminek megvan a maga története, és azt kb. már egy éve nem vettem le, később megmutatom. A mostani 3 kiegészítő két óra és egy karkötő, amik kivitelezésükben és a szívemben is különlegesek.

WATCH 1: CUPIDO & VENUS
The first one is this Cupido and Venus watch which was made by Lorenzo Lotto's famous painting, whereat the little nice Cupido is gracing Venus... The clockface is gold-rounded, outside it's silver and steel, the watch band is black enamel. I have bought this watch this spring at Kecskemét, Hungary and I haven't seen similar anywhere, on anybody. It's very obtrusive, everyone peer at it and got many compliments. I really love it because it's so unequaled. And of course I have to confess it's very cool to talk big with a nude woman on my wrist...
Az első ez a Cupido és Vénusz óra, ami Lorenzo Lotto híres festménye alapján készült, amin a kedves kis Cupido épp megtiszteli Vénuszt... A számlap körbe arany, kívül pedig ezüst illetve acél, az óraszíj fekete lakk. Az órát még tavasszal vettem Kecskeméten, és azóta sem láttam hasonlót sehol, senkin. Igen feltűnő darab, mindenki megbámulja és már jó néhány bókot kapott. Nagyon szeretem, pont amiatt, hogy ennyire egyedülálló. Meg hát azért valljuk be, elég menő egy pucér nővel villogni a csuklómon...

Lorenzo Lotto: Venus et Cupido, around 1525.

WATCH 2: GOLDRUSH
My other favourit is this soviet Zaria watch. (Made in USSR.) Compact gold and I've inherited from my mother, it is about 25-30 years old. The only one fault it's not running but as a jewel it works wonderful.
A másik mostani kedvencem ez a szovjet Zaria óra. (Made in USSR.) Tömör arany, és anyukámtól örököltem, úgyhogy lehet körülbelül 25-30 éves. Az egyetlen szépséghibája, hogy nem jár, de ettől függetlenül ékszerként csodálatosan funkcionál.

This is an Italian silver bracelet what I got from my boyfriend to my birthday this year. I love it because it's elegant and dynamic in the same time. It's fine and like a Keith Haring painting, pop-art.
Egy olasz ezüst karkötő, amit a barátomtól kaptam idén a születésnapomra. Azért szeretem, mert egyszerre elegáns és dinamikus. Finom és olyan, akár egy Keith Haring festmény, pop-art.

Not long ago in the editorial of the hungarian Elle magazine I was watching a Philippe Ferrandis crown on Eniko Mihalik's head, and I felt I have to snoop around for its creator. Philippe Ferrandis is a French designer of jewellery and accessories who makes his works from the finest materials, in the highest quality. Couture designers, like Balmain, Oscar de la Renta, Jean Louis Scherrer, Escada or Chanel all ask him to accessorize their fashion shows. No wonder if he makes that beautiful jewels like this necklace with Swarovski crystals, or this Frog with crown ring.
Nemrégen a magyar Elle divatanyagában, Mihalik Enikő fején nézegettem egy Philippe Ferrandis koronát, és egyszer csak késztetést éreztem arra, hogy alkotója után szaglásszak egy kicsit.Philippe Ferrandis egy francia ékszer és kiegészítő tervező, aki munkáit a legnemesebb anyagokból, a legjobb minőségben készíti. Olyan couture dizájnerek, mint Balmain, Oscar de la Renta, Jean Louis Scherrer, Escada vagy a Chanel is felkérték már, hogy ékszerezze fel divatshow-ikat. Nem csoda, ha olyan gyönyörű ékszereket készít, mint ez a Swarovski kristályokkal kirakott nyaklánc, vagy ez a koronát tartó béka gyűrű.

15 July 2010

The empire Stripes back

In the depth of sommer it would be a little bit late to write that stripes gonna be the trend this summer. I do not plan to do it. Not only this summer but it's stylish (or not, you'll see) for a hundred years to wear the crowd of parallel lines on your body, that's why I guess there's noone who hasn't got any of them in her/his closet. But what is this everlasting stripe-mania?
Kicsit késő lenne nyár közepén arról írni, hogy nyáron a csíkos lesz a trendi. Nem is áll szándékomban. Nem csak idén nyáron, hanem már vagy száz éve sikk (vagy nem, majd meglátod) párhuzamos vonalak sokaságával borítani testünket, ezért nem is hiszem, hogy van olyan ember, akinek nincs legalább egy darab a gardróbjában belőle. De mi ez a szűnni nem akaró csíkmánia?

Actually I was thinking about why striped motif survives every season, why it appears again and again in the collections, why it is eternal, why we never get bored of it, why it is classic and modern in the same time, why everybody wear it, and why it is still not old-fashioned. Its greatness is in its simpleness: if you want it's unperceivable, if you want it's garish. It can fade into a set and with its wispy fancy to complete that, and it stands its ground too as an archmotif coruscating as the uncrowned king of your look.
Valóban elgondolkodtató, hogy a csíkos minta miért él túl minden szezont, miért bukkan fel újra és újra a kollekciókben, miért tud örökös maradni, miért nem unjuk meg soha, miért klasszikus és modern is egyben, miért hordja mindenki, és miért nem ciki sohasem. Nagyszerűsége éppen egyszerűségében rejlik: ha akarjuk észrevehetetlen, ha akarjuk feltűnő. Épp úgy bele tud olvadni egy szettbe, és leheletfinom extraságával kiegészíteni azt, mint ahogyan főmotívumként is bármikor megállja a helyét megjelenésünk koronázatlan királyaként tündökölve.

The striped is the yin and yang of the motifs, the perfect harmony of contrasts, the primary form of geometry, the embodiment of parallel perfection, the most minimal shape. Stripes are rebel. The design variations of it on clothes are limitless, that's why it can't be worn-out, either in the classical black(blue)-white, or in XXI. century style we use it.
A csíkos a minták jin és jangja, az ellentétek tökéletes harmóniája, a geometria elsődleges formációja, a párhuzamos tökéletesség megtestesítése, a legminimalistább figura. A csíkos maga a lázadás. Ruhára aplikált variációinak száma szinte végtelen, ezért is olyan elcsépelhetetlen, akár klasszikus fekete(kék)-fehér, akár XXI. századi stílusban használjuk.
Sonia Rykiel for KronKron.

The striped motif is one of the milestones of style, unambiguously its basic piece. How stripes came a determining long way it shows that about its history there's a book called The Devil's Cloth: A History of Stripes by Michel Pastoureau.
A csíkos minta a stílus egyik mérföldköve, mára egyértelműen alapdarabja. Hogy a csíkos minta mennyire meghatározó utat járt be, más sem mutatja jobban, mint hogy történetéről könyv is született, egészen pontosan Michel Pastoureau The Devil's Cloth: A History of Stripes című irománya.

I have to make a confess: I am totally in love with Tsumori Chisato Fall 2010 Ready-To-Wear collection! It reminds me of the the Arabian Nights and the luxury sheikh world, shotted with the dynamic linelead of modernism. The legionary Mrs. Jean-Claude Van Damme, gypsies and circus performers, and the owerwhelming feathery which reminiscent of the 20's coupling with curtainbraids, flimsy materials and shiny "heavy" gems. Multifarious of the patterns and the absolute congestion of them mark this (I rarely use this word but) marvelous (I guess rather spring/summer) collection. Tsumori Chisato is my hero!
Be kell vallanom, totál odavagyok Tsumori Chisato 2010-es Őszi RTW kollekciójáért. Az Ezeregyéjszaka meséit és a luxus sejkvilágot juttatja eszembe, mindezt a modernizmus dinamikus vonalvezetésével átszőve. A légiós Jean-Claude Van Damme-né, cigányok és cirkuszosok, és a 20-as éveket idéző elmaradhatatlan tollak párosulnak a függönyzsinórokkal, lenge anyagokkal és a csillogó "nehéz" kövekkel. Minták ezerarcúsága és teljes nyúfoltsága jellemzi ezt a (ritkán használom ezt a szót, de) csodálatos (szerintem inkább tavaszi/nyári) kollekciót. Tsumori Chisato az én hősöm!
Tsumori Chisato Fall/Winter 2010/2011 Show at Paris.

According to Cameron Norrie's review of Michel Pastoureau's The Devil's Cloth: A History of Stripes book: "Pastoureau describes the medieval period's tendency to use stripes to identify those viewed as outcasts in society, including: serfs, the condemned, prostitutes, jugglers, clowns, hangmen, Jews, lepers, cripples, bohemians, and heretics. The negative, or evil, stripe also appears in iconography and literary texts, worn by: treacherous knights, adulterous wives, disloyal brothers, cruel dwarves, greedy servants, Lucifer, the madman of the Book of Psalms, and Judas. A fascinating illustration included in the book, from a mural in Italy painted around 1340, depicts three young women condemned to prostitution saved by Saint Nicolas - all three in striped garments. In 1254, when monks of the Carmelite Order returned from the Holy Land in striped cloaks, scandal broke out - they were ridiculed and accused of being in league with the Antichrist. The wearing of striped habits for all religious orders was banned. In 1310 a 'cobbler said to be a cleric' was sentenced to death for being married and being 'caught in striped clothes.' Pastoureau follows the stripe through history, as it is associated with servants, then later as revolutionary during the French Revolution. The punishing and degrading stripe reserved for prisoners, was again used by the Nazis in the concentration camps. Along all these vicious or negative stripes, good stripes also began to appear: a celebratory stripe, a romantic stripe, a seaside stripe, a children's stripe (sailor suits and Obelix!), an athletic stripe and a hygienic stripe." (Read the whole review here!)
Egy részlet Cameron Norrie könyvismertetőjéből, melyet Michel Pastoureau The Devil's Cloth: A History of Stripes című művéből írt: "Pastoureau leírja, miszerint a középkori tendencia szerint, azok viseltek csíkosat, akiket a társadalomból kitaszítottnak bélyegeztek, mint a jobbágyok, a halálraítéltek, a prostituáltak, a zsonglőrök, a bohócok, a hóhérok, a zsidók, a leprások, a nyomorékok, a bohémok és az eretnekek. A negatív vagy gonosz csíkozás feltűnik az ikonográfiában és az irodalmi szövegekben is, és ezekből kiderül, hogy az áruló lovagok, a házasságtörő feleségek, a hűtlen fivérek, a kegyetlen törpék, a kapzsi szolgák, Lucifer, a Zsoltárok Könyvének őrültje, és Júdás is viselték. Egy magával ragadó illusztráció is megtalálható a könyvben, egy freskó Olaszországból az 1340 körüli évekből, mely három fiatal nőt ábrázol, akiket prostitúció vádjával bélyegeztek meg - mind csíkos öltözetben. 1254-ben, amikor a Kármelita Rend szerzetesei visszatértek a Szent Földről csíkos köpenyeikben, botrány tört ki - gyúnyt űztek belőlük és megvádolták őket, hogy az Antikrisztussal léptek szövetségre. Mindenféle csíkos ruha viseletét, vallásos indokokra hivatkozva betiltották. 1310-ben egy lelkészt halálra ítéltek, amiért házasságon és csíkos ruha viseletén kapták. Pastoureau tovább követi a csíkos minta útját a történelmen keresztül, ahogy továbbra is szolgákkal kötik össze, majd később, mint forradalmi viselet a Francia Forradalom idején. Majd rabok számára fenntartott büntető és megalázó ruha lett, és a nácik is használták a koncentrációs táboraikban. A romlott és negatív csíkok mellett megjelent pozitív változatuk is, mint például az ünnepi, a romantikus, a tengerparti, a gyermeki (tengerészruha és Obelix!), az atlétikai és az egészségügyi csíkozás is." (Olvasd el az egész könyvajánlót itt!)

I think it is impossible to display the multitude of variations. We have seen stripes in every material and colour, from pants to pins, in every piece. Now, when summer's rumping and there's thousands degrees, I have chosen these two shirts by Alexander Wang from the Spring 2010 Ready-To-Wear collection. Next to the stripes there are two other "new" madness, the belly shirt and the socks + sandal couple (in this case though those are not sandals, but we're talking about summer, this is socks + shoes, so this is about the same thing). About this two (I think superb) (and not really new) trend (which fuels the debate about it) later I gonna care for.
A változatok sokaságát azt hiszem, képtelenség lenne bemutatni. Már minden anyagban és színben láttunk csíkosat, bugyitól a kitűzőig, minden darabban. Most, mivel tombol a nyár és százezer fok van, ezt a két Alexander Wang darabot válaszottam a 2010-es Tavaszi Ready-To-Wear kollekcióból. A csíkok mellett két "új" őrület is megmutatkozik, a haspóló és a zokni + szandál párosítás (ez esetben ugyan nem szandál, de nyárról beszélünk, zokni + cipő párosítás, tehát kb. ugyan az jelen esetben). Erről a két (szerintem szuper) (és nem éppen új keletű) trendről (mely éles vitákat is szül), később még szót ejtek.

This wedge of Charlotte Olympia, the striped dress of Moschino Fall 2010 Ready-To Wear collection or the sailor shirt of Mads Norgaard Spring 2010 Men's collection is the sample for that classical striped pattern will probably appear in the next years, decades and flourish again and again that we can admire the greatness of its simpleness...
Charlotte Olympia telitalpú magassarkúja, a Moschino 2010-es Őszi Ready-To-Wear kollekció csíkos kisruhája vagy Mads Norgaard 2010-es Tavaszi férfikollekciójának matrózpólója a mutatója annak, hogy a klasszikus csík mintázat várhatóan a következő években, évtizedekben is évről évre felbukkan majd és újra meg újra új virágot bont, hogy egyszerűségének nagyszerűségét még sokáig csodálhassuk...
Charlotte Olympia Shoes

Amy Finlayson by Mikael Wardhana, photo by Marcin Tyszka for Vogue Portugal, in Dazed & Confused, runway photos from style.com

06 July 2010

Just to show something

I know, I know, I know... I have promised a new fashionpost for monday. And today it's tuesday. Dear Readers, I have to confess I was very busy and lazy in the last weeks to set up anything, there were some pointless reasons. As well I was thinking about the facade of the blog. The truth is that I see a lot of blogs which show the latest collections, designer stuffs, shoes or bags every day, with few text, zero explanation or opinion. I don't want to make a blog like those because there are horrendously lot. Of course I keep up with the latest trends and take into the blog but I'd like to approach fashion and style from a more complex and broader side. In the future there'll be new headings and I promise I gonna be more active with more posts per week. And now, just to show something, here are a few photo and video which inspirated me in the last months, this time with fewer comments. Have fun!
I guess most of you know this picture, and Alice Dellal doesn't require affixing. My goddess. In her every manifestation enthralled me, and I fix this picture in my mind till the end of my life. This is one of the most determinig images I have ever seen, really. I don't think that anybody needs to tell that she struts in a Madonna style conical bra before Matt Irwin's lens.
Tudom, tudom, tudom... hétfőre rendes divatanyagot ígértem. Ma pedig kedd van. Kedves Olvasóim, be kell vallanom, hogy az elmúlt időben elég elfoglalt és lusta voltam, hogy akármibe belevágjak, ennek több oka is volt. Ez mellett pedig kicsit gondolkodtam a blog arculatán. Az az igazság, hogy nagyon sok olyan blogot látok, ami a legújabb kollekciókat, dizájner anyagokat, cipőket, táskákat pakolja fel nap mint nap az oldalára, kevés szöveggel, nulla magyarázattal vagy meglátással. Nem szeretnék ilyen blogot csinálni, mert tényleg Dunát lehet velük rekeszteni. Persze figyelemmel kísérem a legújabb trendeket én is, és azokat igyekszem bevonni a blogba, de ennél komplexebb és átfogóbb oldaláról szeretném megközelíteni a divatot, a stílust. A jövőben többféle "rovattal" fogok még bővülni, és ígérem hogy sokkal aktívabb leszek, heti több postolássl. Most pedig, csak hogy mutassak végre valamit, néhány kép és videó, ami az elmúlt időszakban hatással volt rám, ezúttal kevesebb kommentárral. Jó szórakozást!
Gondolom ezt a képet már sokan ismeritek, Alice Dellal-hoz meg különben sem kell semmit hozzáfűzni. Az istennőm. Minden megmozdulásában lenyűgöz, ez a kép pedig azt hiszem, hogy életem végéig az emlékezetembe vésődött. Az egyik legmeghatározóbb kép, amit eddigi életem során láttam, komolyan. Azt pedig nem hiszem, hogy akárkinek mondani kell, hogy egy Madonna stílusú kúp alakú melltartóban feszít Matt Irwin lencséje előtt.

Unfortunately I could not find out who's work is this shiny gold heels and leather ORGASM. This is the shoes I would never take off, for sure. Or I'd build a glasscage for it and keep inside of it, delight in it all day long and nobody could touch it.
Sajnos nem sikerült kiderítenem, hogy kinek a keze munkáját dicséri ez a csillogó arany sarok és bőr ORGAZMUS. Ez biztos, hogy az a cipő amit soha, de soha nem vennék le a lábamról. Vagy az is lehet, hogy építtetnék neki egy üvegkalitkát és abban tartanám, gyönyörködnék benne naphosszat és soha senki nem érhetne hozzá.

Not only the collection, the music choice is superb, too. Simple patterns, classical lines, shining, colourful furs, gold and metal varnish. There's nothing beautier than a model's perfect, thin leg. I can't take my eyes off them.
Nem csak a kollekció, a zeneválasztás is fenséges. Egyszerű szabásminták, klasszikus vonalak, csillogás, színes bundák, arany és metál fényezés. Imádom. Nincs is szebb, mint egy modell vékony lába. Nem tudom levenni a szemem róluk.

I'm mad for palms. I want to live a place where there are a lot of them. Or if not, I buy an in-house palm to our apartment and I will raising it.
Odavagyok a pálmákért. Olyan helyen akarok lakni, ahol van belőlük sok. Vagy ha nem, a lakásba veszek egy házipálmát és majd nevelgetem.

I don't comment this video, it must be seen. Karl Lagerfeld, Venice, the beautiful city, beautiful words and a beautiful collection. This is Chanel.
Nem fűzök nagyon semmit ehhez a videóhoz, egyszerűen látni kell. Karl Lagerfeld, Velence, a gyönyörű város, gyönyörű szavak és egy gyönyörű kollekció. Ez Chanel.

The wonderful examle of vintage erotica. Hairy armpit, hairy vagina, what I had to cenzore unfortunately. The lady is supersexy in this baroque armchair, ain't she? Charming, natural, innocent, alluring. On the Delta Of Venus site you can check out the wonders of vintage eroticism.
A vintázs erotika gyönyörű példája. Szőrös hónalj, szőrös vagina, amit sajnos cenzúráznom kellett. Azért még így is szuperszekszi ebben a barokk fotelben a kicsike. Nem de? Bájos, természetes, ártatlan, csábító. A Delta Of Venus oldalon tovább szemezgethetsz a vintage erotika csodái között.

We could praise Mariacarla Boscono for hours. We have seen scores of her faces, in many ways. This photo was a surprise to me. I wish I had eyebrows like these...
Mariacarla Boscono-t órákig dicsérgethetnénk. Annyi arcát láttuk már, annyiféleképpen. Ez a kép mégis meglepetést okozott nekem. Bárcsak ilyen szemöldököm lenne...

Alice Dellal by Matt Irwin for Dazed & Confused, Palm Trees of South Los Angeles via bigmikelakers flickr, vintage via deltaofvenus.com, The young Mariacarla Boscono

01 July 2010

Mother's Garden

When summer came I was sauntering along on the court and looking around. I brought out my old dying camera, I guess some water was flown into it, and routinish (as I used to since 4 years) I was taking photographs in my Mother's garden.
Mikor megjött a nyár, császkáltam az udvaron, és nézelődtem. Előkapartam a régi haldokló fényképezőm, amibe gondolom egy kis víz folyt, és rutinszerűen (ahogy minden nyáron immár 4 éve) anyám kertjében fotózkodtam.

Yesterday I have decided to make a new promophoto for my blog. Rapidly I have made this one, from cherry blossoms, because it's so summer, so soft and beauty.
Tegnap úgy döntöttem kéne valami új promófotó a blogomnak. Úgy hirtelen ezt alkottam, cseresznyevirágokból, mert annyira nyári, olyan finom és szép.

Lily, one of my favourite flowers. It appears on saint paintings but my mom didn't like it for a while because he called it cemetery flower. I think it's fabulous.
Liliom, az egyik kedvenc virágom. Szent festményeken is feltűnik ez a virág, anyám meg sokáig nem szerette, mert temetővirágnak hívta. Szerintem mesés.

The colours of summer on the mighty mighty Kate Moss.
A nyár színei a csodás Kate Moss arcán.


Grace Jones by Jeremy Kost

On monday there'll be a new post, fashion on focus again. Till then have a nice weekend, and if you catch out someone who stoles the content of my blog, please tell me. Thank you.
Hétfőn újabb post jön, fókuszban újra a divattal. Addig jó hétvégét Nektek, ha valakit meg olyan csúnya dolgon kaptok, mint hogy lopja a blogom tartalmát, kérlek szóljatok! Köszönöm.